Ciele projektu

Partnerstvo Network for SSIG má za cieľ: vytvoriť sieť pre spoluprácu organizácií venujúcich sa sociálnym službám všeobecného záujmu (služby starostlivosti o človeka, pomoc v domácnosti, atď.); živiť úvahy a postupy partnerov majúce za cieľ vytvorenie ponuky služieb a profesionalizáciu aktérov v ich lokalitách; vzájomne si vymeniť existujúce pomôcky a perspektívne vytvoriť nové; vytvoriť podmienky pre operatívnu konvergenciu partnerov smerom k prioritám programu spoločenstva z Lisabonu.

Preberané témy:

 • Definícia služieb starostlivosti o človeka
 • Zamestnanosť v SSIG
 • Zakladania podnikov v SSIG
 • Manažovanie organizácie SSIG

Prebratie týchto námetov bude mať konkrétny výstup v dokumente a nakoniec bude vytvorená Charta fungovania siete Network for SSIG.

Prístup partnerstva:

Aby partneri splnili projektové ciele, budú organizovať:

 • nadnárodné stretnutia, ktoré umožnia partnerom výmenu názorov na témy vyššie popísané (definície služieb starostlivosti o človeka, zamestnanosť v SSIG,...) a konfrontáciu situácie v každej krajine. Tieto stretnutia budú taktiež časom na vzájomnú výmenu metód a pomôcok.
 • výmenné návštevy: tieto návštevy budú mať za cieľ umožniť partnerom (zamestnancom a učiacim sa) objaviť na mieste zariadenia venované SSIG, výmenu názorov s pracovníkmi v tomto sektore,...
 • pracovné skupiny: zložené zo zamestnancov partnerských organizácií; pracovné skupiny sa budú zaoberať prípravou nadnárodných stretnutí (pred) a dokončením práce a záverov, ktoré z nich vyplynuli (po).Tieto práce vyplynú zo spracovania:
  • zhrnutia preberaných tém počas nadnárodných stretnutí
  • Charty fungovania siete Network for SSIG.