Ciele projektu

Projekt Ecomanagement – poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška je určený pre seniorov, ktorí majú produktívne tradičné zručnosti a vedomosti, ktoré sa postupne vytrácajú, mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje miesto na trhu práce, občanov zaujímajúcich sa o kultúrne dedičstvo a miestnu samosprávu s cieľom preniesť poznatky z jednej generácie na druhú a zachovať vidiecke kultúrne dedičstvo.

    Ciele projektu sú nasledovné :
  • realizovať medzigeneračný a paneurópsky prenos poznatkov spojených s trvalo udržateľným rozvojom európskych vidieckych regiónov
  • začleniť mladých ľudí, ktorí majú ťažkosti so získaním práce a urobiť z nich aktérov realizácie tohto projektu a v dlhodobom horizonte ambasádorov územného plánovania regiónov v spolupráci s miestnou samosprávou
  • vyškoliť občanov v každom partnerskom regióne tak, aby hrali dôležitú rolu pri prenose spoznatkov na iných občanov, ktorí sa stanú organizovaným kolektívom ekomanažérov a budú strážcami kultúrneho dedičstva na vidieku
  • preniesť ovocie tohto projektu na širšiu verejnosť, nielen na obyvateľov regiónov partnerov projektu, ale aj na európsku úroveň, aby príklady dobrej praxe mohli byť využité v čo najširšej miere