Projektoví partneri

Úrad životného prostredia Korziky (Office de ľ Environnement de la Corse = OEC), založený v roku 1991, sídli v meste Corte a koordinuje regionálnu politiku v oblasti životného prostredia na ostrove. V roku 2002 mu boli pridelené ďalšie kompetencie: kvalita ovzdušia, prírodné rezervácie, poľovnícke a rybárske revíry, riziká v priemysle a v domácnostiach,.... Úrad životného prostredia je poverený aj problematikou trvalo udržateľného rozvoja a ochrany kultúrneho a prírodného bohatstva.

Vo viacerých projektoch v spolupráci s miestnymi partnermi overoval aktivitu « stavenisko animácie a vzdelávania», zameranú na rôzne témy z oblasti stavebných a prírodných pamiatok a určenú pre miestnu populáciu. Internetová stránka: http://www.oec.fr/

Centrum informácií a ľudového vzdelávania (Centre d´Information et d´Education Populaires = CIEP) pôsobí na území francúzsky hovoriaceho regiónu v Belgicku. Sídli meste Vervien a realizuje výchovu a celoživotné vzdelávanie. Poskytuje informáci, animáciu, zvýšenie povedomia a vzdelávanie v oblasti kultúry, ekonomiky, sociálnych vecí a politiky. Internetová stránka: http://www.ciep-moc.be/

Akadémia pre cestovný ruch Východného Bavorska (Tourismusakademie Ostbayern = TAO) Organizácia bola založená v roku 2001 ako neziskové združenie s cieľom ponúkať odborné vzdelávanie vysokej kvality v oblasti turizmu, pre cieľové skupiny: maldí dospelí ľudia, seniori, migranti a ľudia, ktorým hrozí riziko vylúčenia. Akadémia vytvorila sieť nandárodných partnerov a úzko spolupracuje s Bavorským centrom vzdelávania dospelých. Internetová stránka: http://www.tourismusakademie-ostbayern.de/

Medzinárodná nadácia Simetrias (Simetrias Fundacion Internacional), vznikla pred 4 rokmi a sídli v meste Valdepeñas, v kraji Toledo. Poslaním nadácie je poskytovať podporu ore verejnú moc na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni (spracovanie projektov, animácia regiónov, spracovanie strategických plánov komunikácie, kampane na zvýšenie povedomia, zabezpečenie transferu vedomostí a príkladov dobrej praxe, atď.). Internetová stránka: http://www.simetrias.es/

Obec Geraci Siculo – malá stredoveká obec s 2 000 obyvateľmi v horách neďaleko Palerma na Sicílii. Obec spolupracuje s verejnou mocou v oblasti miestneho rozvoja. Zrealizovala viacero projektov – vínna cesta, oboznamovanie sa so starými miestnymi slávnosťami, stavebné pamiatky postavené suchou technikou. Organizuje týždňový festival vyháňania stád na pastviny do hôr – kde sa spája tradícia s moderným umením. Internetová stránka: http://www.comune.geracisiculo.pa.it/

Coop Eco Patrimoine – celofrancúzske družstvo zamerané na vytváranie pracovných miest v oblasti reštaurovania a valorizácie stavebných a prírodných pamiatok, sídli v Paríži. Ponúka zmluvný rámec pre odborných pracovníkov v sektore stavebných pamiatok a kolektívneho podnikania. Družstvo je expertom na spracovanie diagnostiky existujúceho stavebného a prírodného bohatstva regiónov, stanovenia silných a slabých stránok a definovania rolí miestnych aktérov.

Združenie Geoparku Arouca (Associação Geoparque Arouca = AGA) – sa nachádza na severe Portugalska, 60 km od mesta Porto. V geoparku sa nachádza 41 jedinečných lokalít s vedeckou, výchovnou a turistickou hodnotou. Je súčasťou európskej siete geoparkov a od roku 2009 je zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Internetová stránka: http://www.geoparquearouca.com/

Gatehouse Development Initiative je neziskové združenia dobrovoľníkov pôsobiach v Škótsku s rozsiahlými skúsenosťami propagovania miestnych stavebných a prírodných pamiatok. Združenie robí archelogické výskumy a publikuje výsledky. Projekty združenia sú podporované miestnym obyvateľstvom, ktorí sa ako dobrovoľníci zapájajú do mnohých aktivít. Internetová stránka: http://www.gatehouse-of-fleet.co.uk/

Obec Podedwórze je obec v okrese Parczew, neďaleko Lublinu, v Poľsku. Nachádza sa vo vidieckom prostredí, obklopená prírodnými rezerváciamia a množstvom kultúrnych pamiatok, so zručnosťami odovzdávanými z generácie na generáciu. Obec je súčasťou združenia Dolina Žielavy, ktoré tvorí 5 obcí a ktoré sa venuje aktivitám v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ochrany a zachovania kultúrneho a prírodného bohatstva. Internetová stránka: http://www.gmina-podedworze.pl/